Obsah

Oblast matriky

 

 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí
 • vydává výpisy o matričních událostech z knihy narození, manželství a úmrtí
 • vede sbírku listin a po skončení běžného roku ji předává úřadu s rozšířenou působností
 • vystavuje matriční doklady
 • vyhotovuje matriční doklady pro použití v cizině
 • vyhotovuje podklady pro zápis matričních událostí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, pro Zvláštní matriku Brno
 • provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • plní oznamovací povinnost dle zákona o matrikách
 • zpracovává statistické výkazy o matričních událostech pro Český statistický úřad
 • vede zápisy matričních událostí pomocí výpočetní techniky v souladu se Směrnicí MV k jednotnému postupu matričního úřadu pro souběžné vedení matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství
 • nabírá žádosti a vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • nabírá žádosti a vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • zajišťuje průběh svatebních obřadů
 • povoluje uzavřít manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu
 • vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení
 • přijímá oznámení o znovupřijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle platných předpisů
 • připravuje a zajišťuje průběh obřadu vítání nových občánků do života
 • připravuje a zajišťuje gratulace a dárky pro činnost Komise pro záležitostí občanů
 • zajišťuje blahopřání a dárkové balíčky k výročí svateb
 • vede kroniky výročí svateb a vítání občánků
 • zajišťuje provoz služby Czech Point zajišťuje zapisování údajů do AISEO