Obsah

Oblast evidence obyvatel

 

 • přihlašuje k trvalému pobytu a zapisuje údaje o změně místa TP do AISEO
 • zapisuje údaje o doručovací adrese do AISEO
 • oznamuje vlastníkům nemovitosti změny v počtu přihlášených osob
 • vede správní řízení o zrušení trvalého pobytu
 • poskytuje údaje z informačního systému
 • vede evidenci osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům
 • zajišťuje vedení stálého seznamu voličů
 • zajišťuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o volbách
 • vede evidenci čísel popisných a evidenčních objektů v aglomeraci města
 • přiděluje nová čísla popisná a evidenční
 • vede evidenci označení ulic
 • zveřejňuje dokumenty na úřední desce a vede jejich evidenci
 • zajišťuje vyvěšení státních vlajek při příležitosti státních svátků a jiných významných událostech
 • zajišťuje provoz služby Czech Point
 • zajišťuje zapisování údajů do ISÚI
 • přijímá hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
 • zapisuje údaj o ztrátě nebo odcizení OP do AISEO a vydává potvrzení
 • vede evidenci oznámení o veřejné produkci