Obsah

Oddělení majetku a investic

 

Oblast samosprávy a státní správy
 • zastupuje město Holýšov (dále jen město) jako účastníka správních řízení vedených stavebním úřadem
 • zastupuje město jako stavebníka při správních řízeních vedených stavebním úřadem
 • spolupracuje na vytváření funkční, prostorové a výtvarné koncepci formování fyzické struktury města
 • dbá na dodržování urbanisticko – architektonických koncepcí vyjádřených schválenými regulačními nebo územními plány
 • spolupůsobí jako poradní orgán stavebního úřadu při určování architektonického vzhledu objektů
 • podává stavebnímu úřadu a útvaru životního prostředí podněty k přestupkovému řízení
 • informuje pravidelně orgány města o aktuálních problémech rozvoje města a výstavby města
 • seznamuje veřejnost s problémy a tendencemi výstavby a přestavby města a jeho okolí
 • spolupracuje s orgány územního plánování regionální rozvoje kraje za účelem koordinace městských a regionálních prostorově-územních vazeb
 • spolupracuje s orgánem památkové péče

 

Oblast investic
 • zajišťuje podklady a zpracovává pro orgány města stanoviska k investičním záměrům a k projektové dokumentaci staveb veřejných a významných
 • sleduje průběžně proces realizace staveb ve městě s cílem dosahovat souladu výstavby se schválenou územně-plánovací a projektovou dokumentací
 • organizuje výběrová řízení, konkurzy nebo soutěže pro výběr projektanta veřejných a významných staveb dle platných zákonů a vyhlášek
 • účastní se výběrů staveniště, zaujímá k nim stanoviska a stanovuje vstupní podmínky
 • zajišťuje dílčí odbornou agendu - lokálního informačního systému o území
 • spolupracuje při provádění průzkumných a měřičských pracích v terénu, projektové práce včetně zhotovování a přípravy mapových podkladů a reprodukční práce
 • zabezpečuje ve spolupráci s ostatními odbory projektovou přípravu investičních akcí města včetně oprav budov v majetku města
 • zajišťuje vyhotovení nezbytných podkladů a průzkumů v souvislosti s projektovou přípravou staveb
 • projednává dokumentaci stavby s příslušnými orgány či jednotlivci v rámci územního a stavebního řízení
 • zabezpečuje přípravu pozemků pro zahájení stavby
 • průběžně sleduje proces realizace investičních akcí ve městě, zúčastňuje se výrobních porad a výběru na předmětné akce, o nichž podává zprávy orgánům města
 • zajišťuje podklady pro stavební a kolaudační řízení investičních akcí města
 • zabezpečuje výběr dodavatelů projekčních, stavebních a jiných prací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s vlastními vnitřními předpisy
 • uplatňuje práva ze zakázkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti v průběhu přípravy a realizace stavby
 • zabezpečuje kolaudační rozhodnutí, příp. povolení na předmětné nebo dočasné užívání stavby
 • spolupracuje s uživatelem při uvedení stavby do provozu
 • na základě oznámení uživatele uplatňuje práva u dodavatele po dobu záruční lhůty
 • monitoruje, případně spolupracuje na monitoringu, dotační projekty města

 

Oblast údržby
 • zpracovává návrhy plánu oprav nemovitého majetku města na základě požadavků ostatních útvarů spravujících nemovitý majetek města
 • koordinuje ve spolupráci s Městským technickým a bytovým střediskem Holýšov údržbu veřejných prostranství a údržbu případně výsadbu nové zeleně v souladu s Inventarizací veřejné zeleně města

 

Oblast majetková
 • zajišťuje podklady pro majetkoprávní jednání
 • zajišťuje podklady pro předání staveb budoucím uživatelům
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků
 • vede evidenci žadatelů o koupi pozemků

 

Oblast komunikací
 • spolupracuje se všemi orgány při koordinaci rozvoje a vzájemné návaznosti všech druhů veřejné dopravy
 • zabezpečuje údržbu místních komunikací, odpovídá za jejich rozvoj a stav
 • rozhoduje o zařazení účelové komunikace nebo její části do místní komunikace
 • vykonává dozor nad veřejnými účelovými komunikacemi
 • spravuje mosty, lávky a schody odpovídající charakteru místních komunikací
 • zabezpečuje ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie České republiky zřizování zastávek veřejné dopravy, zajišťuje jejich údržbu
 • povoluje překopy místních komunikací a dbá na konečnou úpravu povrchů
 • vydává povolení k umístění jiných zařízení v tělese komunikace
 • rozhoduje o uzavírkách na místních komunikacích a jejich zvláštním užívání
 • řeší stížnosti na úseku dopravy, provádí správní řízení a výkon státní správy ve věci místních a účelových komunikací
 • řeší přestupky za provedení zásahu do místní komunikace bez povolení anebo nadměrné znečištění komunikace