Obsah

Finanční odbor

 

Náplně práce

Oblast rozpočtu města
 • metodicky řídí, organizuje a sestavuje rozpočet města
 • jedná s vyššími orgány o výši a struktuře přidělovaných rozpočtových zdrojů a jejich zúčtování
 • provádí finanční vypořádání s krajským úřadem
 • provádí kontrolu účetních dokladů po stránce dodržování paragrafů, položek a organizačních jednotek – ve stanovených termínech předkládá státním orgánům a úvěrujícím organizacím výsledky hospodaření města
 • předkládá ve stanovených termínech příslušným orgánům města Holýšov rozbory finančního hospodaření s návrhy na změny rozpočtu
 • sestavuje ve spolupráci s ostatními odbory podrobný rozpočet
 • sleduje a hodnotí plnění schváleného rozpočtu města
 • sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci
 • spolupracuje s auditorem při ověřování roční účetní závěrky
 • spravuje finanční prostředky u peněžních ústavů
 • zajišťuje finanční hospodaření města

 

Oblast kontrolní a revizní činnosti
 • hodnotí na základě předložených výsledků finanční hospodaření organizačních složek
 • kontroluje činnost organizačních složek
 • kontroluje dodržování rozpočtových zásad ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů organizačních složek
 • provádí ve spolupráci s finančním výborem revize a kontroly hospodaření města a organizačních složek, navrhuje nápravná opatření
 • provádí výkon státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

 

Oblast daní a poplatků
 • povoluje věcné loterie, tomboly a provozování výherních hracích přístrojů včetně ukládání a vymáhání pokut uložených za porušení platných právních předpisů
 • provádí správu daní a poplatků
 • připravuje podklady pro návrhy soudních vymáhání
 • vymáhá zaplacení dlužných částek
 • vyřizuje u příslušných poplatků a daní jejich přeplatky a nedoplatky
 • zajišťuje vymáhání pokut uložených ostatními odbory
 • zodpovídá za zpracování veškerých daňových přiznání

 

Oblast účetnictví
 • vede účetnictví podle jednotné osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou a dalšími příslušnými pokyny a předpisy
 • kontroluje prvotní účetní doklady a peněžní deník organizačních složek
 • kontroluje úhradu nájemného z bytových a nebytových prostor
 • provádí kontrolu cestovních účtů zaměstnanců městského úřadu, organizačních složek a funkcionářů
 • provádí předkontaci příjmů a výdajů organizačních složek
 • provádí výpočet výše výplaty, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrad platu, dávek nemocenského pojištění a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet srážek z platu, zajištění agendy z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • provádí vyúčtování záloh na služby u pronajatých bytových a nebytových prostor
 • vede evidenci a provádí likvidaci přijatých a vydaných faktur organizačních složek
 • vede evidenci a vydává bloky stvrzenek
 • vede evidenci finančních pohledávek a závazků a zajišťuje jejich plnění
 • zajišťuje platební a zúčtovací styk
 • zpracovává podklady pro zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu
 • zpracovává roční účetní závěrky
 • zpracovává výkazy podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

 

Ostatní činnost
 • eviduje majetek
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti a faktur
 • sleduje čerpání poskytnutých dotací a zodpovídá za jejich řádné vyúčtování
 • spolupracuje při zpracování a uplatňování žádostí o finanční prostředky z dotací
 • spravuje finanční prostředky – termínované vklady, podílové listy, akcie
 • vede evidenci hřbitovních míst, válečných hrobů včetně vybírání plateb za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa
 • zabezpečuje uzavírání smluv o nájmu hrobového místa
 • vede evidenci objednávek
 • vede evidenci smluv vyjma smluv o nájmu nebytových prostor
 • vede evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů Evropské unie
 • zajišťuje pojištění majetku a odpovědnosti včetně spolupráce s pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí
 • zajišťuje kontrolu pokladny
 • zajišťuje administrativně – organizační činnost spojenou s poskytováním půjček z rozpočtu nebo fondů
 • zpracovává účetně a eviduje splátky úvěrů včetně jejich příslušenství