Obsah

Členové Rady města Holýšova

zvolení pro volební období 2018 - 2022

 

jméno

funkce 

politická strana

kompetence (úkoly)
Mgr. Libor Schröpfer

Mgr. Libor Schröpfer

starosta

 

Sdružení pro otevřenou společnost

Náplň práce vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

 • zastupuje město navenek
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka MěÚ
 • v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu RMH
 • plní další úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zvláštními zákony
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům ZMH a tajemníkovi MěÚ
 • svolává a zpravidla řídí zasedání ZMH a schůze RMH, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání ZMH a zápis ze schůze RMH

Náplň práce stanovená radou města:

 • předsedá povodňové komisi
 • řeší majetkoprávní záležitosti města včetně zastupování v právních sporech
 • vydává opatření při rušení pokojného stavu
 • zabezpečuje přijetí návštěv zástupci města
 • zabezpečuje úkoly na úseku obrany státu a civilní obrany
 • zabezpečuje úkoly požární ochrany a činnosti sboru dobrovolných hasičů na území města
 • zastupuje město ve věcech majetkoprávních před státním zastupitelstvím, soudem, rozhodci, policií apod.
 • zajišťuje kontrolu činnosti a hospodaření právnických osob a organizačních složek, které město zakládá
 • zodpovídá za činnost města Holýšova v oblasti
 • rozpočtu města
 • investic a majetku – stavby
 • Strategického rozvoje města
 • dopravy a dopravní obslužnosti
 • bezpečnosti
 • spolupracuje s partnerskými městy
 • zastupuje město ve společnosti Západočeské komunální služby, a. s.
 • zastupuje město v DSO Mikroregion Radbuza
Bc. Hana Valachovičová

Bc. Hana Valachovičová

místostarostka

 

PRO HOLÝŠOV

Zastupuje starostu - §104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Náplň práce stanovená radou města:

 • vykonává dozor na činnost příspěvkových organizací města Holýšova
 • Základní školy Holýšov
 • Mateřské školy Holýšov
 • Základní umělecké školy Holýšov
 • Městského kulturního střediska Holýšov

 

 • vede agendy:
  • bytového hospodářství – bytové koncepce
  • dotací města Holýšova
  • Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova
 • zastupuje město v DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
 • zastupuje město ve společnosti Chodských vodáren a kanalizací, a. s.
 • zastupuje město v DSO Lazce
Alena Burianová

Alena Burianová

místostarostka

 

Občanská demokratická strana

Zastupuje starostu - §104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Náplň práce stanovená radou města:

 • vede agendy:
  • nájemních smluv
  • veřejného opatrovnictví a sociální
 • spolupracuje s Oddělením majetku a investic Městského úřadu Holýšov v oblasti dotačních programů
 • dozírá na činnost komisí RMH a výborů ZMH
 • zastupuje město v Místní akční skupině Český les
 • zastupuje město v DSO Svazek Domažlicko
 • je členem Dozorčí rady společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o.
Radek Špiller

Radek Špiller

radní

 

PRO HOLÝŠOV

Náplň práce stanovená radou města:

 • koncepce údržby a úklidu města
 • koncepce Městského technického a bytového střediska Holýšov, s. r. o.
Ing. Martin Pytlík

Ing. Martin Pytlík

radní

 

Občanská demokratická strana

Náplň práce stanovená radou města:

 • propagace města, sociální sítě, internetové stránky města
 • dotace