Obsah

Členové Rady města Holýšova

zvolení pro volební období 2014 - 2018

 

jméno funkce kompetence (úkoly)
Mgr. Jan Mendřec

Mgr. Jan Mendřec

starosta

Náplň práce vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

 • zastupuje město navenek
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
 • plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zvláštními zákony
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města

Náplň práce stanovená radou města:

 • předsedá povodňové komisi
 • řeší majetkoprávní záležitosti města včetně zastupování v právních sporech
 • vydává opatření při rušení pokojného stavu
 • zabezpečuje přijetí návštěv zástupci města
 • zabezpečuje úkoly na úseku obrany státu a civilní obrany
 • zabezpečuje úkoly požární ochrany a činnosti sboru dobrovolných hasičů na území města
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

místostarosta

Zastupuje starostu - §104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Odpovídá za činnost města Holýšova v samostatné působnosti:

 • oblast investic a majetku
 • oblast bytové politiky
 • oblast sociální

Vede agendy:

 • dotací poskytovaných městem (grantů)
 • fondu rozvoje bydlení

Dozírá na činnost orgánů, organizačních složek, příspěvkových organizací města a dalších právnických osob, a to:

 • výbory Zastupitelstva města Holýšova
 • komise Rady města Holýšova
 • Mateřská škola Holýšov
 • Městské kulturní středisko Holýšov
 • Základní škola Holýšov
 • Základní umělecká škola Holýšov

Spolupracuje:

 • při vytváření právních předpisů města
 • s orgány veřejné moci hlavně v oblasti rizikového chování a trestné činnosti ve městě

Plní funkci zástupce šéfredaktora Holýšovského zpravodaje

Jiří Šlejmar

Jiří Šlejmar

radní

Pověřen Radou města Holýšova činností města Holýšova v samostatné působnosti:

- oblast dopravy a dopravního značení po městě

Mgr. Jindřiška Ondrášiková
radní

Pověřena Radou města Holýšova za činností města Holýšova v samostatné působnosti:

- řízení bytové a sociální komise,

- zpracování bytová koncepce

MUDr. Jaroslav Liška

MUDr. Jaroslav Liška

radní

Pověřen Radou města Holýšova za činnost města Holýšova v samostatné působnosti:

- oblast zdravotnictví - komunikace mezi městem a lékaři