Obsah

Členové Rady města Holýšova

zvolení pro volební období 2018 - 2022

 

jméno funkce kompetence (úkoly)
Mgr. Libor Schröpfer

Mgr. Libor Schröpfer

starosta

Náplň práce vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

 • zastupuje město navenek
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
 • plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zvláštními zákony
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města

Náplň práce stanovená radou města:

 • předsedá povodňové komisi
 • řeší majetkoprávní záležitosti města včetně zastupování v právních sporech
 • vydává opatření při rušení pokojného stavu
 • zabezpečuje přijetí návštěv zástupci města
 • zabezpečuje úkoly na úseku obrany státu a civilní obrany
 • zabezpečuje úkoly požární ochrany a činnosti sboru dobrovolných hasičů na území města
Bc. Hana Valachovičová

Bc. Hana Valachovičová

místostarostka

Zastupuje starostu - §104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

Alena Burianová

Alena Burianová

místostarostka

Zastupuje starostu - §104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Radek Špiller

Radek Špiller

radní

 

Ing. Martin Pytlík

Ing. Martin Pytlík

radní