Obsah

Zásady pro udělování Ceny města Holýšova

Zastupitelstvo města Holýšova (dále jen Zastupitelstvo města) se na svém zasedání dne 3. června

2019 usneslo vydat v souladu s § 36, odst. 2 a § 84, odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Programem rozvoje města Holýšova na období 2018 - 2030 tyto Zásady pro udělování Ceny města Holýšova (dále jen Zásady).  

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení  

 1. Účelem těchto Zásad je stanovit závazný postup orgánů města Holýšova při udělování „Ceny města Holýšova“ (dále jen Cena).   
 2. Udělovat či odnímat Cenu přísluší dle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvu města.  

Čl. 2 Udělování Ceny města Holýšova 

 1. Město Holýšov uděluje Cenu jako morální ocenění zpravidla občanům města za významné počiny zejména v oblasti kulturní, hospodářské, publicistické, umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací apod. Může být také udělena za vytvoření díla, které je v úzkém vztahu ke městu Holýšovu nebo bylo vytvořeno na jeho území či jinak přispívá k rozvoji a propagaci města Holýšova.
 2. Cena se uděluje jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok, ale i jako ocenění víceleté činnosti v určité oblasti společenského života.  
 3. Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města Holýšova. Výjimečně může být oceněna i osoba, která podmínku pobytu či sídla nesplňuje, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily.  
 4. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k udělení Ceny „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky dle odst. 3.  
 5. Cenou pro osoby dle odst. 3 je pamětní list a upomínkový předmět popř. peněžitý dar.  
 6. Cenou pro osoby dle odst. 4 je pamětní list.

Čl. 3 Postup pro předložení návrhu na udělení Ceny města Holýšova

 1. Návrh na udělení Ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města Holýšova, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města Holýšov, a to písemně nejpozději do

31.12. kalendářního roku

 1. Návrhy na udělení Ceny musí být předloženy písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím podatelny Městského úřadu Holýšov tajemníkovi Městského úřadu Holýšov (dále jen tajemník). 
 2. Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat tyto náležitosti:  
  1. jméno, příjmení popř. titul navrhovaného kandidáta/název právnické osoby či kolektivu  
  2. adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta  
  3. rok narození u fyzických osob a identifikační číslo u právnických osob  
  4. obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace  
  5. kontakt (e-mail, telefon) na navrhovatele 
 3. Tajemník zpracuje podaný písemný návrh a předloží jej k posouzení Radě města Holýšova. Rada města Holýšova předloží návrh na udělení Ceny starostovi města a ten jej poté předloží Zastupitelstvu města.  

 

Čl. 4 Předávání Ceny města Holýšova

 1. Cena se předává veřejně při vhodných slavnostních příležitostech nebo významných výročích města.  
 2. Cenu předává jménem města Holýšova starosta nebo místostarosta.   
 3. V případě úmrtí osoby schválené pro udělení Ceny bude Cena „In memoriam“ předána blízké osobě.  
 4. Cena „In memoriam“ dle čl. 3 odst. 4 bude předána osobě blízké. V případě, že blízká osoba nebude dohledána, bude tato cena vyhlášena vhodným způsobem.  
 5. Usnesení Zastupitelstva města o udělení Ceny se vyhlásí obvyklým způsobem, popřípadě v regionálních médiích (noviny, rádio, TV), dále se také zaznamenává do Kroniky města Holýšova.

 

Čl. 5 Závěrečná ustanovení  

Zásady pro udělování Ceny byly schváleny Zastupitelstvem města dne 3. června 2019 usnesením č. 96/2019 a nabývají účinnosti dnem 3.  června 2019.

 

Cena města Holýšova - formulář