Obsah

Stanovení výše úplaty

 

Č.j.136/16

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Holýšov pro školní rok 2016/17

 

Ředitelka Mateřské školy Holýšov (dále jen MŠ) podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v í

 

výši úplaty za předškolní vzdělání dítěte v MŠ v částce 360 Kč měsíčně

pro období od 1.9.2016 do 31.8.2017

 

I.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Toto se vztahuje na děti bez speciálních vzděl. potřeb. Děti se speciálními vzděl. potřebami se v posledním ročníku MŠ vzdělávají vždy bezúplatně. V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí, změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení ředitelce MŠ, zda již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ.

 

II.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, a v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

III.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc musí být podána před dnem splatnosti úplaty (viz odstavec V.) Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením originálu nebo ověřené kopie písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu ihned po obdržení od příslušného úřadu.

 

IV.

Úplata se uhrazuje čtvrtletně a je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce po ukončení čtvrtletí.

Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem dítěte ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu složenkou nebo jiným způsobem na účet

Mateřské školy Holýšov číslo: 27-3384850277/0100, který je veden v KB Holýšov. Vždy je nutno uvést variabilní symbol dítěte.

Ve výjimečných případech lze úplatu, po dohodě s ředitelkou, zaplatit přesnou částkou v hotovosti do pokladny MŠ.

 

V.

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2016 a veškeré změny či dodatky musí být učiněny písemnou formou.

 

…………………………

Ivana Smetáková

ředitelka MŠ

V Holýšově 8.4.2016